حاج سید عباس موسوی

زبان

زبان هست وولی گفتاروادراکـــــی سوا دارد     بظاهر کوچک استدارد بکام ,احساسهــــــا را
نمایان میکند برتوحواست,که بشناسی برونت    کدامین شورو شیرین ,تلخی و ترشی کدام است
زبان در کام چرخد نشــــــانی از درون دارد      اگر چه ناطقش پنهان کند رنگ برونـــــــــــــش
زبان گرچه ز نیشش سرخی خون دارد امّـــا        اگرگویدبه لین ورفق حرفی ,شود سبزی فزونش
گرانسنگ آن کسی باشد که حرفی رانـــگوید       مگرچرخان نماید حرف دل تاسوبگیردآبرویــش
اگرچه سبزی سرمیشود نابود از سُرخازبانی         بدان ناجی بود درعٌسر ,آن رأس زیبا را زبانی
چه حکمتها که میباشد نهان دردل چنان گنجی     زبان با چرخشش گوید همه گفتار پنهانـــــــــــی
تو گوئی موسیا چربازبانی  دارم انـــــــدر فم        چراطعنه زنی بدترز زخم سیف وهرتیروکمانــی
سروده از حاج سید عباس موسوی

 

فقط اوست

ای قرار بی قرار ای خالق لطف وصــــــــــفا        مشعل عشق وحیا ,مَدرج فهر وبقــــــــــــا
ای خروش بی صدا ای ملجاءِ کـــــــل حیـــاء        زورق بحر بلاءای کاشف خَلق وحیــــــاء
ای طلوع جان ومجنون ای نگار بی افـــــــول        راضی کل رضاء ای لنگر کـل فُصــــــول
ای زلال بی غبار ای حاسب کـــــــل نُفــــوس        شوکت بی انتهاءای فاعل کـل حُســـــــوس
ای کریم بی نُقوص ای کشتی کـــــــل حُشــور        زورق اهل بلاء ای ضامن کــل شعــــــــور
ای بقاء بی افول ای شارع فقه واصـــــــــــول        عزّت بی منتها ای خالق سَعـد وعُقـــــــــول
ای نگار دلنشین ای مسکن کل قلـــــــــــــــوب        سبزه زار بی افول ای کاشف کـل کــــروب
ای مبداء بی ابتداء ای خالق هر انتهــــــــــــاء        مقصد هر ابتداء ای بانی کــــــل حیـــــــــاء
ای سرای دلبرین ای جایگاه بهتــــــــــــــــرین        چشمه زاربی مِلاح ای لاطف هرکمتریـــــن
ای صفای بی نصاب ای ساتر کــــــــل عیوب        ذوالجلال بی طمع ای فاتح کل قلــــــــــــوب
ای فاقد هر مُدعا ای سلطه بی انتهـــــــــــــــاء        مُشرف کل امور ای ناظم یُمن و بـــــــــــلاء
اینهمه اوصاف هست قطره زدریایی عمیـــــق        ما که موریم دربَرش باشدعذاب ازمادریـــغ
چون کشد خطی به عصیان وگناه و وزر وعاد        موسیاممنون شودزیرا ترحُم لازم هرموربـاد
سروده از حاج سید عباس موسوی

 

موعود


اوکه میان ماه و نور بر کرسی زیبا نشیــن    دلنگارو دلنشین از واپسین رؤیا شــــــــــــــــــــــــــده
طالع خط طلوع سرمیزند از هـــر افــــــــق     شئ ناچیز در برش چون لعل هم کیما شــــــــــــــــده
فخروفاخرقصروکوخ خم میـــشود درراه او    ساکن ومسکن نشین درپیروش آقا شــــــــــــــــــــــده
آن یوسف پرده نشین آن غایت ختم رُســــل    چون میرسد باعث شود هرمشکلی زیبا شــــــــــــــده
چون یَتّکیِ دیوار حق گوید اناالمهدی بُـــوم    ناجی و مُنتقم منم , هر ظالمی خارا شــــــــــــــــــــده
سعد سلیمانی نسب دم میزند عیــــسی از او    چون اژدهای موسی اش در پیش او مورا شــــــــــده
آن فاخرفخر رُسل او مهدی زهرا بـــــــــود    گویا میان ماه نور خورشید هم پیدا شـــــــــــــــــــــده
اورا عبای احمدی آن ذوالفقار حیـــــــــدری     هر جسم این بحر و زمین از بهراو جَنَّاح شـــــــــــده
جود وجواد وجودتش اززُهره زهرا بــــود    اوهیبتش را از رُسل , در ظل حق پیدا شـــــــــــــــده
آن خاتم ختم رُسل نازد که او پور منســـــت    سجده نمایند خفتگان چون ظالمَین رسوا شـــــــــــــده
گرموسیاخواهی که همراهی کنی آن نازنین    باید تولّی ازمُحب حتّی تبری ازعدوتاخیرهم پیداشده
سروده از حاج سید عباس موسوی

 

گذر


از سر کوی تو باعشق وصفا میگــــــــــــــــذرم    شاید آن شد , در اندیشـــــه من نرم شـــوی
از برایت چه بگویــــــــــــــم که از خود گـــذرم    صحبت دل کنی وحسن شباهنگ شـــــــوی
از برای من دیــــــــــــــوانه چو ازره گـــــــذرم    خلق هورا بکشند چون که تو مجنون بشوی
ازرفیقــــــــــــــان بد ره چو از ره گــــــــــــذرم    شهره شهر شوم ,چون که هماهنگ شــــوی
سفلگان را چه اثر از سرشان درگــــــــــــــــذرم    چاره درد بود چون که سرایند شــــــــــــوی
گر طلب میکنی از او تو جنـّـات نعیم پس گـذرم    موسیا دل تو مبند تا که فزایند شــــــــــــوی


 

آرزوهای دراز


کاش میشد پـــــــــــــــــــــرواز کـــرد     از تمـــام آرزوها سربـــاز کــــــــــــرد
قـــله رایک یکی هم فتح کــــــــــــرد    قله علـــم و عمل , ســوق وفــــــــــــلق
کاش مـــیشد ابدا"دشمن نبـــــــــــــــود    دوستی بــود و یکرنــگی وســــــــــــود
هر کجا حـــرف ار محبت بـــود وبس    سکّه مهــر وصفــا ضرب بود وبــــــس
کاش میشد هـــیچ بیـــــــــــــابانی نبود    هیچ کــویری در ایــن فانی نبــــــــــــود
سبـــزه زاران و بــــــــــیابان سبز بود     چشــمه ساران جــاری وبی نقص بــود        
کاش میشد ازاعــماق زمان فریاد کرد     دل سپــرد ودل بریــد و یاد کـــــــــــرد

 

مطالب بیشتر...

صفحه 2 از 3

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت اباعبدالله الحسین روستای طامه

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2988&option=com_joomgallery&Itemid=3

هیئت عاشقان مهدی

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5994&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

ورود اعضابرنامه دهه اول محرم هیئت حضرت ابوالفضل، طامه ایهای مقیم مرکز

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5746&option=com_joomgallery&Itemid=198

سامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار