صبح عاشورا روستای طامه

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=4869&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=4870&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=4877&option=com_joomgallery&Itemid=198

روز عاشورا
بقیه تصاویر بزودی در سایت طامه

چاپ