ماه محرم بومه

ای طومه ایهای     با صفا
محرم بومه ماه         عزا
گردهبیم شوها روهیئت
گوش هدیم به روضه با دقت
مداح قابل           بوهونیم
از دیم مقتل          بوخونیم

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=4869&option=com_joomgallery&Itemid=198


نوحه بوخون ای نوحه خون
از موسلم سفیر بوخون
از ظفلاونه صغیر بوخون
از عباس و اکبر بوخون
از قاسمو اضغر بوخون
از نون حر ریاحی
نونکه وگلا عالی
از نه نه وهب بوخون
از نون جن قدر بوخون
ازهمه مقتل بوخون
از شبه پیغمبر بوخون
ای طومه ایهای با وفا
نخل ها دربندید با دعا
نخل گوردو نخل کسله
همه بوبیم ای دسه
بپا کرید ماه عزا
انشاالله  بوشید به کربلا

 


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید