آشنايي با فرهنگ محاوره اي اهالي روستاي طامه

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

- سِلامْ ، حالدون خَبِه ، كي بومه ايد (سلام حالتان خوب است ، كي آمديد)

- عليك سلام ، هيزي خدمت بورَسائيم(عليكم ا لسلام ،‌ديروز خدمت رسيديم)

- شما حالتون چطوره، رو فكردهيد، آقا ابراهيم(شما حالتان چطور است ،‌در فكر هستيد آقا ابراهيم)

- حِسِين آقا از شما چه پنهون، سِبا پِيَمون با وَچّون بُشيم كوه (حسين آقا از شما چه پنهان،‌ فردا مي خواهيم با بچه ها به كوه برويم)

- آقا ابراهيم، كومْ وَري شيد(آقاابراهيم ، كدام طرفي مي رويد) حسين آقا، با اِجْزتون صوخب زو پيَمون از محله سلجه بشيم از گله ديز بالاشيم بشيم ميون ده ، نودِه بُشيم ازكوچه احمد بابايي بُشيم بالاگِله، نودِه بُشيم سَرجير بُشيم سَمت بِرچشمه خِجافظ ، بالا شيم بُشيم پَچِِِه ، نودِه بُشيم دَمِ درخت اُوليا ،‌ چاي صوخْبونِه نُودِه بُخِريم ، بُشيم كُپِه آل نبي، نودِه بُشيم دم چَشمه سياه سربالايي بيم ، بُشيم دِراشت ، دِراشتِ بالا شيم سمت پاپُل ،‌ نودِه بالا شيم ،‌بُشيم دِلاوون ،‌دلاوون دِه بوشيم آستون قَنبِره،‌ نودِه بُشيم لا چُمْبِشي، بَعد بُشيم مَرق بالاء ، نودِه بُشيم كرگس.(حسين آقا، با اجازه تان فردا صبح زود از محله سلجه مي رويم از گله ديز بالا مي رويم ميان ده از آنجا مي رويم كوچه احمد بابايي سپس مي رويم به بالاگله و بعد از آنجا سرازير مي شويم به سمت چشمه خواجه حافظ، سپس بالا مي رويم به سمت محله پچه ، از آنجا مي رويم دم درخت اوليا ، چاي و صبحانه را آنجا مي خوريم و بعد از آن به تپه آل نبي مي رويم . از آنجا مي رويم درخانه سياه بعد به سمت دراشت سربالا مي رويم، از دراشت مي رويم پاپل(نام آبشار) و از آنجا به سمت دلاوون و از دلاوون مي رويم سمت آستون قنبره و از آنجا به دره چومبه شي و بعد به سمت مرغزار يا چمنزار مي رويم و از آنجا به قله كوه كركس.)

- آقا ابراهيم مو خَسَ اُم، صِبا صوخْْب پَ اَم بُشُم سِرو صِبا اُو جعفرحاجي حيدرء اُو زمينه مونه ، دِه روهِه ،زمين تَشْنِه ، ايشالاه ايروء باهوم بُشيم لاگِله ،‌ اِگه وقت مون كِ،‌ نودِه بُشيم لاپك ،‌ نودِه بُشيم لاگزنه، نودِه بُشيم ديم يويين ، بعد بُشيم تخته پَك (آقا ابراهيم من خسته ام ،‌ فردا صبح نوبت آب جعفر حاجي حيدر است ،ميخواهم بروم زمين را آبياري كنم، ده روز شده زمين تشنه است. انشاالله يك روز ديگر با هم مي رويم لاگله اگر وقت كرديم از آنجا به دره پك و از آنجا ميرويم دره گزنه و از آنجا
مي رويم بويويين (جايي كه قديمها در طامه خرمنگاه بوده است.)
بعد مي رويم تخته پك

- خوب شما كاري نداري . به وَچون سلام بُرَسْنيد . خداحافظ(خوب شما كاري نداريد،،‌به بچه ها سلام برسانيد. خداحافظ)

*** ترجمه فارسي به رنگ سبز***

 

 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار