فقط اوست

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

ای قرار بی قرار ای خالق لطف وصــــــــــفا        مشعل عشق وحیا ,مَدرج فهر وبقــــــــــــا
ای خروش بی صدا ای ملجاءِ کـــــــل حیـــاء        زورق بحر بلاءای کاشف خَلق وحیــــــاء
ای طلوع جان ومجنون ای نگار بی افـــــــول        راضی کل رضاء ای لنگر کـل فُصــــــول
ای زلال بی غبار ای حاسب کـــــــل نُفــــوس        شوکت بی انتهاءای فاعل کـل حُســـــــوس
ای کریم بی نُقوص ای کشتی کـــــــل حُشــور        زورق اهل بلاء ای ضامن کــل شعــــــــور
ای بقاء بی افول ای شارع فقه واصـــــــــــول        عزّت بی منتها ای خالق سَعـد وعُقـــــــــول
ای نگار دلنشین ای مسکن کل قلـــــــــــــــوب        سبزه زار بی افول ای کاشف کـل کــــروب
ای مبداء بی ابتداء ای خالق هر انتهــــــــــــاء        مقصد هر ابتداء ای بانی کــــــل حیـــــــــاء
ای سرای دلبرین ای جایگاه بهتــــــــــــــــرین        چشمه زاربی مِلاح ای لاطف هرکمتریـــــن
ای صفای بی نصاب ای ساتر کــــــــل عیوب        ذوالجلال بی طمع ای فاتح کل قلــــــــــــوب
ای فاقد هر مُدعا ای سلطه بی انتهـــــــــــــــاء        مُشرف کل امور ای ناظم یُمن و بـــــــــــلاء
اینهمه اوصاف هست قطره زدریایی عمیـــــق        ما که موریم دربَرش باشدعذاب ازمادریـــغ
چون کشد خطی به عصیان وگناه و وزر وعاد        موسیاممنون شودزیرا ترحُم لازم هرموربـاد
سروده از حاج سید عباس موسوی

 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت اباعبدالله الحسین روستای طامه

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2988&option=com_joomgallery&Itemid=3

هیئت عاشقان مهدی

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5994&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

ورود اعضابرنامه دهه اول محرم هیئت حضرت ابوالفضل، طامه ایهای مقیم مرکز

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5746&option=com_joomgallery&Itemid=198

سامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار