موعود


اوکه میان ماه و نور بر کرسی زیبا نشیــن    دلنگارو دلنشین از واپسین رؤیا شــــــــــــــــــــــــــده
طالع خط طلوع سرمیزند از هـــر افــــــــق     شئ ناچیز در برش چون لعل هم کیما شــــــــــــــــده
فخروفاخرقصروکوخ خم میـــشود درراه او    ساکن ومسکن نشین درپیروش آقا شــــــــــــــــــــــده
آن یوسف پرده نشین آن غایت ختم رُســــل    چون میرسد باعث شود هرمشکلی زیبا شــــــــــــــده
چون یَتّکیِ دیوار حق گوید اناالمهدی بُـــوم    ناجی و مُنتقم منم , هر ظالمی خارا شــــــــــــــــــــده
سعد سلیمانی نسب دم میزند عیــــسی از او    چون اژدهای موسی اش در پیش او مورا شــــــــــده
آن فاخرفخر رُسل او مهدی زهرا بـــــــــود    گویا میان ماه نور خورشید هم پیدا شـــــــــــــــــــــده
اورا عبای احمدی آن ذوالفقار حیـــــــــدری     هر جسم این بحر و زمین از بهراو جَنَّاح شـــــــــــده
جود وجواد وجودتش اززُهره زهرا بــــود    اوهیبتش را از رُسل , در ظل حق پیدا شـــــــــــــــده
آن خاتم ختم رُسل نازد که او پور منســـــت    سجده نمایند خفتگان چون ظالمَین رسوا شـــــــــــــده
گرموسیاخواهی که همراهی کنی آن نازنین    باید تولّی ازمُحب حتّی تبری ازعدوتاخیرهم پیداشده
سروده از حاج سید عباس موسوی


چاپ