گذر


از سر کوی تو باعشق وصفا میگــــــــــــــــذرم    شاید آن شد , در اندیشـــــه من نرم شـــوی
از برایت چه بگویــــــــــــــم که از خود گـــذرم    صحبت دل کنی وحسن شباهنگ شـــــــوی
از برای من دیــــــــــــــوانه چو ازره گـــــــذرم    خلق هورا بکشند چون که تو مجنون بشوی
ازرفیقــــــــــــــان بد ره چو از ره گــــــــــــذرم    شهره شهر شوم ,چون که هماهنگ شــــوی
سفلگان را چه اثر از سرشان درگــــــــــــــــذرم    چاره درد بود چون که سرایند شــــــــــــوی
گر طلب میکنی از او تو جنـّـات نعیم پس گـذرم    موسیا دل تو مبند تا که فزایند شــــــــــــویچاپ