اُو سره اي

امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 

قدیم قدیما که وقت بو
نان بر آردن هم سخ بو
مِردها با بل که وشتند
بره نی بو که زمینها تشنند
قرس سخب وقت تحویل اّو بو
هر چند که وقت خُِو بو
جوقدار جُو هر سخب زو

شو بر چشمه سر جو
اُو داری پای هر جوق
پیه بوشند ور سر جوق
سر جوق دم چشمه حاضر بو
اگه نبو اُو ننرو ول بو
اگه سره دیم اُو اِیشتا
سه چهار نفر نو وشتا
اگه اُو سره ای ای جو گلاه
هر کیله اُو هم چهار دیقه گلاه
اگه که اُو ای کیلی نهت
دُو رشنشن دیمی ریت
هر چی حساب وکتابی داء
رحمت ومروت و انصافی داء
گورد و کسله احترامی داء
سلام و علیک کردن هم صفای داء

اگه شعر به اوزون طومه ای بلدد بوروسنید


 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار