هندات

وچون طومه اي چه با صفاهند

همگي اي دست و با وفاهند

اچ كي نيد يه كه بي وفابند

غير از ره طو مه اي بشو رهي و آ بو

وچون طومه از گورد وكسله

همگي وزند پي اؤ تا چشمه


زو نيد چره كه زمينا تشنند

ام سال وشند كم بومه طومه

چشمه سياه كه حشك حشكه

چشمه خوش هم بغل كر حشكه

چشمه بركي و بامرو هم كه زونيد

چشمه تازه اچ دمي مو نيد

پس با ني حال و زمانه

چاره ي پيه بكريد به طومه

اي سري واجند چاره چاه عميقه

اي سري واجند مالك غمينه

پس اي طومه اي همتتون كو

شكر خدا و پيغمبرتون كو

بوييد خداي ره كيم بوشيم پيش

هندات بكريد كارها بوشو پيش

وچون = بچه ها


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید