هوا وارونیه

امسال که او کم بو

دل ها پر از غم بو

دو سه روهه هوا وارونیه

دل ها دل آرومیه

چشما به سمت کو شو

اِول به پل تن سیاه

سمت کِمر سیاه

دویم به سمت کرگس

هوم اسم هاله نرگس

· خوشحالی بر پا گلا

او ها همه لا گلا

وارونیه: بارانی است.

او: آب

بو: بود

روهه: روز است

کو : کوه

شو: میرود

بر پا گلا : بر پا شد

اوها : آبها

لاگلا: رها شد

نظر


چاپ