هوا وارونیه

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

امسال که او کم بو

دل ها پر از غم بو

دو سه روهه هوا وارونیه

دل ها دل آرومیه

چشما به سمت کو شو

اِول به پل تن سیاه

سمت کِمر سیاه

دویم به سمت کرگس

هوم اسم هاله نرگس

· خوشحالی بر پا گلا

او ها همه لا گلا

وارونیه: بارانی است.

او: آب

بو: بود

روهه: روز است

کو : کوه

شو: میرود

بر پا گلا : بر پا شد

اوها : آبها

لاگلا: رها شد

نظر

 
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

شخن هفته

هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

شیخ ابوالحسن خرقامی


خبرهای روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5031&option=com_joomgallery&Itemid=198

هیئت عاشقان مهدی

ورود اعضاسامانه پیام کوتاه هیئت حضرت ابوالفضل  طامه ایهای مقیم مرکز
10009354932092

باقابلیت دریافت و ارسال پیام

ارتباط با ما

تلفن تماس 09123030902
سامانه پیام کوتاه سایت طامه
با قابلیت دریافت و ارسال پیام30007650005772

امار