جلجلانی در روستاثی طامه

درشامگاه روزهاي هفدهم الي نوزدهم دي ماه جوانان روستاي طامه در يك محل جمع ويك نفر به عنوان سر دسته انتخاب ودو نفرنيز بعنوان جمع كننده آجيل وساير تنقلات كه توسط افراد هرمنزل به گروه اهداء ميگردد انتخاب مي شوند. مراسم بدين صورت است كه سر گروه به هرمنزل كه مي رسد شروع به خواندن جل جلاني مي كند وبقيه گروه مي گويند (( هو)) درپایان اجراي هر مراسم درجلوي هر منزل صاحب منزل اجيل و ساير تنقلات كه همه توليد روستامي باشد به افراد مسئول جمع آوري مي دهند دراين مراسم نكات بسيارجالبي وجود دارد اگردر آن منزل كودكي وجود داشته باشد وبخواهد آجيل براي گروه بياورد سر گروه با صداي بلندمي خواند مثلا اكر اسم كودك علي باشد ودردي ماه هوا نيز بسيار سرد است مي خوانديكي ديكر از نكات جالب اين مراسم پس از اجراي مراسم اگر صاحب منزل فرزند نداشته باشد همه شروع به دعا جهت فرزنددارشدن آو نمود و سرگروه سوره ((والشمش)) رامي خواند وبقيه گروه هم درپايان هرآيه جواب مي دهند ((..))و بسياري ......

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6577&option=com_joomgallery&Itemid=198

نحوه خواندن جل جلانی


جل جلاني هو

حلواي تر تراني هو

حلواي چرب وشيرين هو

بگذار به ظرف چینی هو

ببر خدمت بي بي هو 

بي بي وبي بي زاده هو 

اسبش نره يا ماده هو

حاجي بو شو به مكه هو

باچل چهار واشتر هو

هر اشتري به دينار هو

هر ديناري صد دينار هو

درزمانیکه ماه مبارک رمضان با این ایام تقارن پیدا کند اشعار ذیل نیز خوانده می شود

رمضان آمد ومهمانش کنید هو

گاو وگوساله به قربانش کنید هو

گاو وگوساله نبود هو

بز وبزغاله به قربانش کنید هو

ودرپايان مراسم مي خواند (( بز آمد بازي كنيم تا دل خود راضي كنيم

تنباكو را گل نم كن

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6578&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6580&option=com_joomgallery&Itemid=198

آتيش زسرش كم كن .تا ما بكشيم دودي .راوانه شويم زودي ))

و بعد مي خواند (( موج سيا گردكا ن .جلدي باره پيم ركون))

كه دراينزمان صاحب منزل آجيل و تنقلات مي آورد وبه

گروه مي دهد پس از اتمام مراسم كليه اعضاي گروه در يك مكان جمع

شده وآجيل وتنقلاترابين همه تقسيم مي نمايند

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=5198&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2048&option=com_joomgallery&Itemid=56

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2058&option=com_joomgallery&Itemid=56

{jcomments on}

 


چاپ