نوجوا ن ناکام عباسعلی فرخی

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6981&option=com_joomgallery&Itemid=198

با سلام ضایع از دست دادن نوجوان عباسعلی فرخی بسیار تلخ و ناگوار می باشد و گفتن تسلیت به خانواده او نیز بسیار دشوار  می باشد


چاپ