مشکلات روستای طامه به قلم دکتر سید حسین موسوی نطنزی

بسمه تعالى
اعضاي محترم شوراي اسلامي منتخب روستاي طامه و كانديداهاى مورد نظر جهت احراز سمت دهيارى روستا:
كاستيها و كمبود هاى زير از موارد غير قابل انكار و لزوما بايستى براى رفع آنها برنامه ريزى نمود و كانديداهاى محترم نيز ميتوانند اهداف آتى خود را در جهت جهت رفع معضلات زير ارائه نمايند. مطلع هستيد و در بعضي مذاكرات هم خدمت شما عرض شد چنانچه با انتخاب يك مدير(دهيار) كاردان و تدوين و تصويب برنامه ها و طرحهاى كارشناسى شده براى اجرا توسط ايشان، كارنامه مطلوبي در اين دوره از خود به جاي نگذاريد و روشهاي سنتى گذشته ادامه يابد باعث سرخوردگي مردم واز بين رفتن وجهه اين روستاي زيبا در منطقه خواهد شد.در روستايي كه با منابع غني خدادادى و مردم خوب و ولايى آن مصرف يك ليوان آب بهداشتي به عنوان ابتدايى ترين نيازدر شبكه لوله كشي يا چشمه هاى گواراى آن  بدليل آلودگى زيانبار است يا با جودامكانات قابل توجه نسبت به تمام روستاهاي ديگر منطقه، از جهات مختلف عمراني و امكانات رفاهي و بسياري از مسائل ديگر عقب افتاده است لزوما مى بايست برنامه ريزى لازم براى جبران كاستى هايى فراوان آن  به عمل آيد. كاستى ها و مشكلاتى از جمله:لزوم جذب و مديريت بر منابع مالى و بودجه روستا وايجاد دفاتر مالى  براى شفافيت جذب و صرف منابع مدكور، اجراى صحيح طرح هاى مصوب از جمله طرح هادى بدون ملاحظات خاص، ساماندهى و آسفالت معابر عمومي(بدون تبعيض براى نقاط خاص)،  اتخاذ برنامه صحيح براي ورود و كنترل گردشگران بدون ايجاد آسيب به روستا و اموال مردم و برنامه ريزى براى كسب عوايد به نفع عمران روستا از گردشگران همانند روستاهاى ديگر، پيشگيرى از  تكرار اتفاقات اخير در سرقت احشام و ميوه باغات بر خلاف آرامشى كه از اين حيث در طامه وجود داشت، برنامه ريزى براى حراست از حريم مالكيتى روستا از جمله حريم قنوات پايين دست، رفع نقايص شبكه آب شرب و جلوگيرى از هدر رفت منابع آب آن و بهره بردارى صحيح و ذخيره سازى منابع آب مازاد در فصول بى نيازى كشاورزان، رفع آلودگى شديد منابع آب كه با آزمايشات و مشاهدات واضح موجود اثبات شده، توجه به نظرات دلسوزانه كارشناسى سايرين در جهت بهبود مشكلات روستا،  توجه به حقوق مالكين در تصميم گيرى براى مالكيت ايشان بر اراضى و صحارى و منابع آب، پيشگيرى از فروش بدون مشورت و غير كارشناسى آب قنوات به عنوان عملى غير قانونى و غير شرعى در قالب قرارداد بيع يكطرفه در حالى كه خود روستا و كشاورزان آن نياز دارند، رفع نابسامانى هاى اماكن مختلف از جمله اماكن متبركه و ايجاد دفاتر مالى براى شفافيت جذب و مصرف منابع مالى اين اماكن، عدم بهره بردارى از منابع مختلف خدادادى به نفع مالكين و عمران روستا و قنوات ارزشمند آن، پيشگيرى از اضمحلال منابع طبيعى و حيات وحش و جاذبه هاى طبيعى با هماهنگى نهادهاى مرتبط از جمله محيط زيست و كنترل گردشگران به نقاط طبيعى و كوهسنانى براى رفع تخريب وآلودگى منابع آب اين مناطق و بسيارى از معضلات ديگر موجود كه در فرصتى ديگر بدانها خواهيم پرداخت. در صورت نياز برنامه و نظر مبسوط خود را براى رفع اين معضلات براي آينده اعلام  و در صورت نياز همراه شما براى پيشبرد اهداف صحيح خواهيم بود.در خلال اجراى برنامه ها نيز ابتدا مشوق  و يارى رسان عملكرد مطلوبتان در رسالت خطيرى كه به عهده داريد و بعد منتقد نقاط ضعف و قوت عملكرد شما اعضاي محترم و مدير يا دهيار بعدي روستا خواهيم بود.اميدوارم مسئولين محترم شهرستان نيز براى پيشبرد اهداف عاليه و رفع معضلات فوق همراهى فرموده و صاحبنظران منطقه زيبا و منحصر بفرد نطنز و توابع نيز با رهنمودها و نظرات ارزشمند خود مسئولين و مجريان روستاى طامه را يارى دهند چرا كه اين روستا يكى از مناطقى است كه به عنوان چشم و چراغ و آبروى منطقه مطرح مى باشد.
باميد توفيقات شما
سيد حسين موسوى نطنزى
مدرس دانشگاه
١٣٩٦/٦/٣١------------------------------------
رونوشت مديريت محترم سايت روستاى طامه جناب آقاى قنبرى براى درج در سايت و تقاضاى حفظ آن به عنوان مستند بعضى مشكلات موجود درآينده حتى دور و بررسى نتايج رفع آنها در آتيه.


چاپ