مراسم تشیع و ختم حاج عباسعلی رضایی پیشکسوت مداحی و شعر و تعزیه طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6978&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=2045&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=3250&option=com_joomgallery&Itemid=198

 


چاپ