وچون بياي طومه

طومه چه با صفاهه
همه چي با وفاء
هر نقطي اي خاطره
از هو يهاي كسلي

ازلبا سهاي وسلي
از زمسسوناي سردي
از غصه ها ودردي
از روهاي پر ورفي
از دل هاي پر دردي
از گون هاي هلگون
امان از سرماي زمسسون

 

وچون بياي طومه

طومه چه با صفاهه
همه چي با وفاء
هر نقطي اي خاطره

از هو يهاي كسلي

ازلبا سهاي وسلي
از زمسسوناي سردي
از غصه ها ودردي
از روهاي پر ورفي
از دل هاي پر دردي
از گون هاي هلگون
امان از سرماي زمسسون
نون زمون ها كه سخت بو
جوه ها كه پر ز يخ بو ولي با ني احوال
آدمها با صفا بيند
فا ميل ها با وفا بيند
وچون مدرسه طومه
با صف شيند رو به كيه
كمك حال كيه بيند
مطيع بابا ونه نه بيند
هرچي كه نها واتشون
گوششون كه وي چك وچون
وچون با هم رفيق بيند
رو اؤياري يا هر كاري
با هم شيند پي كاري
تفرقه معناي ندا

نفاق روشون ياي ندا
همه با هم متحد بيند
خاشا به حال نون روها
اي وچون جديد وقديم
بويد با هم بوبيم رفيق
طومه اي اي دس واحد بوبيم

تفرقه فايده نداره زونيد كه دشمن مكاره


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید