مراسم تعزیه خوانی در شب 7 شهادت امام حسین در مسجد بقیه الله

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6454&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6455&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6456&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6457&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6458&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6459&option=com_joomgallery&Itemid=198


چاپ