پختن آبگوشت در روز عید قربان به همت بسیج روستای طامه

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6320&option=com_joomgallery&Itemid=198

روز پنجشنبه همزمان با روز عید قربان به همت بسیج روستای طامه   نسبت به جمع اوری پول و خرید گوسفند و قربانی آن  به مناسبت روز عید قربان اقدام و سپس پختن ابگوست و سفره احسان اقدام تمودند

 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6322&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6336&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6337&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6321&option=com_joomgallery&Itemid=198

 


چاپ