زبان

زبان هست وولی گفتاروادراکـــــی سوا دارد     بظاهر کوچک استدارد بکام ,احساسهــــــا را
نمایان میکند برتوحواست,که بشناسی برونت    کدامین شورو شیرین ,تلخی و ترشی کدام است
زبان در کام چرخد نشــــــانی از درون دارد      اگر چه ناطقش پنهان کند رنگ برونـــــــــــــش
زبان گرچه ز نیشش سرخی خون دارد امّـــا        اگرگویدبه لین ورفق حرفی ,شود سبزی فزونش
گرانسنگ آن کسی باشد که حرفی رانـــگوید       مگرچرخان نماید حرف دل تاسوبگیردآبرویــش
اگرچه سبزی سرمیشود نابود از سُرخازبانی         بدان ناجی بود درعٌسر ,آن رأس زیبا را زبانی
چه حکمتها که میباشد نهان دردل چنان گنجی     زبان با چرخشش گوید همه گفتار پنهانـــــــــــی
تو گوئی موسیا چربازبانی  دارم انـــــــدر فم        چراطعنه زنی بدترز زخم سیف وهرتیروکمانــی
سروده از حاج سید عباس موسوی


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید