برگزازی مراسم افطاری و جلسه هییت عاشقان مهدی در حسینیه طامه ایها