مراسم تشیع پیکر مرحوم حاج ناصر تقی زاده

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6461&option=com_joomgallery&Itemid=198


http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6465&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6463&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6462&option=com_joomgallery&Itemid=198
http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6469&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6464&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6468&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6466&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6467&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6470&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

 

چاپ