شب هفتم شهادت امام حسین در حسینیه حضرت ابوالفضل

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6451&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6453&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6452&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6450&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6449&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6448&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6447&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6446&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6445&option=com_joomgallery&Itemid=198

http://tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=6444&option=com_joomgallery&Itemid=198

 

چاپ