طنز حاجی شدن از سید کمال یحیی زاده واقفی

http://direct.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=4360&option=com_joomgallery&Itemid=231

راحت از خمس و ذکات وحلیت باشد خیالم
آنچه من حاجی .............................لم
بسکه وراجی نمودمد در شمار عیب مردم
موقع تلبیه در میقات د------    یدم لال لالم
دل نکندم چون ز دنیا و زمالم    ان اساسی
در طواف کعبد بودم  دائما در فکر    مالم

سعی نا کردم شوم دور از پلیدی های  دنیا
در صفا و سعی و مروه ناگهان واشد جوالم
با فشار و زور کوشیدم برای رجم شیطان
گشت ظاهر گفت ایوالله کمال   بی   خیالم
ماو تو باهم رفیق و هم ره و هم رزم بودیم
ای دو صد نفرین به یار بی وفای بد سگالم
در تمام عمر یارت بودم ای طرار ........  نامرد
حال سنگم می زنی مرگت بود برگ بلالم
نیست در اندیشه ام رد یا قبولی  مناسک
لیک چون دادم ولیمه بعد از  حاجی .....لم


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید