اُو سره اي

قدیم قدیما که وقت بو
نان بر آردن هم سخ بو
مِردها با بل که وشتند
بره نی بو که زمینها تشنند
قرس سخب وقت تحویل اّو بو
هر چند که وقت خُِو بو
جوقدار جُو هر سخب زو

شو بر چشمه سر جو
اُو داری پای هر جوق
پیه بوشند ور سر جوق
سر جوق دم چشمه حاضر بو
اگه نبو اُو ننرو ول بو
اگه سره دیم اُو اِیشتا
سه چهار نفر نو وشتا
اگه اُو سره ای ای جو گلاه
هر کیله اُو هم چهار دیقه گلاه
اگه که اُو ای کیلی نهت
دُو رشنشن دیمی ریت
هر چی حساب وکتابی داء
رحمت ومروت و انصافی داء
گورد و کسله احترامی داء
سلام و علیک کردن هم صفای داء

اگه شعر به اوزون طومه ای بلدد بوروسنیدچاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید