شعر طنز (وچگي رو زمون قديم)

سَخِب كه از خُو پابيم سرما دَا ردَي غوغايَ كَه


از پِله جِر مِيم سمت داليج كَر گي داردي هاء كَه


بَرِ داليجم تاقناء بُمدَي كُوئاي داره واغ واغ كره


سَنگلم آيت كه بپكوءم يكوي بمدي صاحبي دائكه


ره كتم سَمت دم جو شلجه بمدي جني با وچي دعواي كَرِه

سمت مسجد لي ره كَتُم بَرُم تاق ناء بُمدي مردي داره نما كَره

يِكُوي اي جِن بُمه بُشات وچه بَر هَكَه سر ما غوغا كَرَه

بعد از نما سمت كيه ره كَتُم دُيَم ا بولي دعوا كره

سُخبُنسم بُخوا دم پنجر شِيُم بُمدي همكلاسيم واج كَرَه

دو قوني رُكُتيم سمت ميون ده ورف داره غوغا كَرَه

دم مسجد كه برسا يُيم بَمُندي ما شي با رمضوني داعوا كَرَه


بُغل حموم طومه كايه ليز ليز ك غوغا كَرَه

سمت دم جو بالا كه شيم هفت هشت وچه زمين كتند برمبه غوغا كَر ه


دَم مد رسه خجافظ كه بُر سا يم گوله ورف غوغاي كَرَه


همه وچون برند ولي تركه مدير غوغا كَرَه

رو كلاس درس هنيشتيم نعزونيد گرما بخاري داره غوغا كَرَه

خلاصه وچگي هم دوراني بو


لطف و صفاي غوغا كَرَه

چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید