حج خونين

دست استكبار چون در خانه حق شد پرپر
زائرين حج بيت اله را در خون كشيد
قبله گاه مسلمين از خون مسلم رنگ شد
زين مصيبت خون دل از چشم هر مسلم چكيد
دست آمريكا بر آمد ز آستين ابن سعود
در حريم امن حق ظلم و جنايت آفري
ميهمان خانه را اندر خانه گشت كنار
ارث مهمان كشتند از آل بوسفيان رسيد
آل سفيان كشت مهمان را بدشت كربلا
بار ديگر اين جنايت شد ز نسل او جديد
كشتن مهمان كجا و خانه امن خدا
اين چنين ظلم و جنايت را بدنيا كس نديد
ننگ و نفرين تا قيامت باد بر آل سعود
كين جنايت بود بدتر از جنايت يزيد
حرمت بيت خدا را برد و تا روز ابد
لعن و نفرين مسلمانان دنيا را خريد
بود از حجاج بيت اله كريمي عزيز
دعوت اله را لبيك گويان شد شهيد
معدن صدق و صفا و عاشق كوي خدا
در كنار خانه معشوق در خونش طپيد
در طواف خانه صاحب خانه راد يدار كرد
لايق ديدار دلبر بود و بر وصلش رسيد
حج خونينش قبول درگه الله شد
مرغ روحش از قفس بر گلشن جنت پريد
عرض تبريك رضائي بر چنين حجي كه شد
همنشين با حقتعالي حاجي او رو سفيد
تسليت بر خاندان و مادر غم پرورش
صبر مي خواهيم بهرش از خداوند مجيد


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید