برگزاری نماز عید سعید فطر 98

برگزاری نماز عید سعید فطر 98

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7161

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7165

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7155

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7156

 

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7161

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7162

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7163

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7164

 


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید