تشیع جنازه نمادین در ایام فاطمیه در روستای طامه

http://www.tame.ir/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=3489&option=com_joomgallery&Itemid=3

ویژه نامه ایام فاطمیه

ایام فاطمیه در روشتای طامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ