تصاویر تاسوعا و عاشورای حسینی از هییت مسجد رین العابدین

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7184

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7184

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7185

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7183

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7186http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7187

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7188

http://www.tame.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/image.raw?view=image&type=orig&id=7192

 


چاپ  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید